Konflikty zbrojne i ich wpływ na kursy walut

Konflikty zbrojne i ich wpływ na kursy walut

28 czerwca 2019 0 By admin

Kursy walut zależne są od wielu czynników, a jednym z nich jest sytuacja państwa, które obraca daną walutą. Konflikty zbrojne niewątpliwie mają wpływ na sytuację polityczną na świecie i kształtują kursy walut. Destabilizują nastroje społeczne w państwach biorących udział w konflikcie, mają wpływ na gospodarkę, co wprost prowadzi do zmiany kursu walut.

Inwestycje w obliczu konfliktów

Istnieje szereg czynników, które mają wpływ na poziom kursów walutowych. Wśród nich jest sytuacja geopolityczna państwa i konflikty zbrojne, także wewnętrzne: strajki, demonstracje, przewroty, a coraz częściej również ataki terrorystyczne. W przypadku wystąpienia konfliktu, zazwyczaj niespodziewanego, zawsze pojawia się niepokój. Dotyczy on również inwestorów, którzy starają się pozbyć potencjalnie ryzykownych aktywów, sprzedają akcje i przenoszą inwestycje w stronę bardziej bezpiecznych instrumentów, takich jak bony skarbowe, surowce i waluty krajów, których konflikt nie dotyczy. Popularność tych walut wpływa na wzrost ich ceny, natomiast kursy walut krajów objętych konfliktem spadają.

Każdy konflikt zbrojny wpływa niszczycielsko na gospodarkę kraju, w którym prowadzone są działania. I znów: kiedy wzrost gospodarczy jest zatrzymany, a w przypadku długotrwałego konfliktu dochodzi do jego spadku – waluta danego kraju przestaje być obiektem zainteresowania inwestorów i traci na wartości.

Skutki odczuwalne na szeroką skalę

Konflikty zbrojne wpływają na ryzyko inwestycyjne w danym regionie świata.

– „Większość środków produkcji na obszarach konfliktów jest niszczona, straty są ogromne, a przez brak pracy i możliwości edukacji, osłabieniu ulega poziom kapitału ludzkiego. Co bardzo istotne zagrożone są nie tylko państwa, które biorą udział w konflikcie, ale również państwa sąsiadujące. Z opublikowanego w 2016 roku raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego dowiadujemy się m.in., że kraje graniczące ze strefami intensywnych konfliktów odnotowały średni roczny spadek PKB o 1,4 punktu procentowego”. – mówi ekspert z kantoru internetowego Centnet.pl.

Co ciekawe, konflikty zbrojne mają wpływ na kurs waluty zarówno państwa, które uznane jest za agresora w danym konflikcie, jak i na kurs waluty państwa będącego ofiarą. Taka sytuacja miała miejsce w konflikcie pomiędzy Rosją a Ukrainą, kiedy spadek kursu zaliczyły i ukraińskie hrywny, i rosyjskie ruble. Na skutek konfliktu pomiędzy prorosyjską, ukraińską władzą a demonstrantami, nastąpiła zapaść ukraińskiej gospodarki i waluty. W przeciągu kilku lat wartość hrywny osłabła czterokrotnie względem kursu dolara. Z kolei rubel rosyjski stracił na wartości ze względu na szereg sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję przez kraje zachodnie z powodu jej agresywnej polityki w stosunku do Ukrainy.

Podsumowując, każdy konflikt zbrojny wpływa na stan finansów państwa. W efekcie wartość waluty krajów zaangażowanych w konflikt spada, a w skrajnych przypadkach waluta ta może przestać być przedmiotem obrotu na rynku walut.